تهران، خیابان انقلاب، بین فلسطین و شهید برادران مظفر جنوبی،شماره ۱۰۸۰
کد پستی: ۱۳۱۵۷۷۳۴۱۱

تلفن دبیرخانه: 91006363
داخلی 813